ваздух воздух
валавица жена што многу зборува
вангелоса (ме вангелоса) исплаши, ме преплаши
веда молња
веднага веднаш
везден постојано
вентијага јакна
вересија купување или продавање на доверба
веридба свршувачка
верно е вистина е
веруе верува
викам велам
витосано расипано, упропастено
вишле виделе
влечалки влечки
воа ова
вонатре внатре
врчва дупка