и и и и .... уа.....(на велешки натпревар)
ибрик бокал
изѕемна измрзна
икифута превртлив човек
иљаџија некој што мами во игра
инфракт инфаркт
исаф мера (нема исаф - нема мера)
исклешти 1. падна 2. изнасмеа
испаѓа излегува
испудија избркаа
испудува набркува, избркува (етимолошки корен: испадува)
истине излади
ифрит лутина (тежина на душата)
ифтирија измислица
ицка ика
ич ништо
ишарет знак, намигнување, сигнал
ишлакано нечисто
иштаф присака