наапа се разлути
набрзинка набрзина
нак’лач настрана
налет (налет нека е) нека оди по ѓаволите
намегдан на виделина, пред тебе
намќор намуртен
наму онаму
наопачки наопаку
напанак згора на се
напиња напнува
наријат производи, продукти
нарочно намерно
натафрен дотеран
натенане полека, релаксирано
натрешни МВР, СВР Велес
нафака јадење на децата
начколо на училиште
негдека некаде
недугав ненормален
нејсе бидејќи
нејќум, нејќам не сакам
немтур намуртен човек
неќња некни
ничкоса преврти
ноа она
новчаник паричник
ногу многу
нужник вц (во двор)
н'цки како да не