расипуе расипува
рашлака размачка
резил срамота
реиз автобус
ренолче автомобил „Рено“
ресто остаток
ресторант ресторан
рибанка парче леб
риза кошула
роѓенден роденден
ронки трошки
р'тка гладен мртов гладен
р'тол пресолено
руга срамоти
ручок ручек
р'чпал висок, голем човек