чакија мало ноже
чакмак запалка
чакнат ненормален
чакрлија будала, незрела личност
чалам(џија) фалба(џија)
чанта ташна
чапарда голема нога
чарапи чорапи
чат-пат одвреме-навреме
чејли чевли
чепатлами надмени гестови, дејствија
черчеве оквир за прозорец
чибук луле
чивија порок, лоша навика
чиколато чоколадо
чим штом
чишличе итро девојче
чкрта пишува без врска
чмае ќути, не зборува
чоканче мало шишенце за ракија
чук не
чунки божем
чурук незгоден
чушка пиперка